تمرینات عمومی دویدن

تمرینات عمومی دویدن

یک جلسه کنترل شده دویدن با تمرینات بازیکنان برای زمان مشخص ویا مسیر مشخص.

مزایای تمرینات عمومی 

1_شدت کار دقیق می تواند به راحتی کنترل شود

2_بهبود ها می تواند به شکلی عینی مورد نظارت قرار گیرد

3_سنجش ها می توانند بین بازیکنان انجام شوند

4_کسب بینش شناخت شخصیت و انگیزه بازیکنان

معایب تمرینات عمومی دویدن

1_حرکات کمتری وابسته به بازی است

2_بازیکنان مهارت تکنیکی را تمرین نمی کنند

3_بازی ها بر اساس عناصر تکنیکی انجام نمی شود

4_بازیکنان دویدن را دوست ندارند

5_ممکن است برخی از آسیب ها  در دویدن ها بیشتر شود

(نظیر التهاب تاندونها)

/ 0 نظر / 5 بازدید