سازماندهی جلسات آمادگی جسمانی تمرینات با توپ

سودمندی تمرینات با توپ در مقایسه با تمرینات عمومی جسمانی  امری قابل تامل است.

در تمرینات عمومی جسمانی هدف اصلی فراهم ساختن بار تمرینی مناسب است.اما تمرینات با توپ فاکتورهای دیگری را نیز در نظر می گیرند.

تعداد کل بازیکنان آن نوع از تمرینات فوتسال را که می توانند مورد استفاده قرار گیرد را تعیین می کند.زیرا اندازه تیم باید یک عدد قابل تقسیم بر تعداد کل بازیکنان باشد.تعداد بازیکنان و اندازه تیم بر تعداد تیم های تشکیل شده نیز اثر می گذارد.اگر بیشتر ار2تیم تشکیل شده باشند چندین تمرین باید در نظر گرفته شوند تا جایی که تیم ها در یک زمان ودر زمین های مختلف بازی کنند.

در میان انبوه تمرینات مربی باید تمریناتی را انتخاب کند که پتانسیل تولید  شدت مطلوب را دارا باشد و سپس پارامترهای مناسب تمرینی از قبیل اندازه زمین را انتخاب نماید تا به شدت مطلوب مورد نظرش دست یابد.

نتبجه گیری

تحقیقات اخیر پتانسیل استفاده از تمرینات با توپ برای توسعه ظرفیت فیزیکی بازیکنان فوتسال و در نتیجهفراهم ساختن مهارت تمرینات بدنسازی همزمان را تایید می کند.

وقتی استفاده از تمرینات با توپ برای آمادگی جسمانی با تمرینات جسمانی عمومی مورد مقایسه قرار می گیرد محاسن هر کدام نمایان 

می شود اگر چه کاربرد آنها می تواند چالشی در ایجاد شدت کار بهینه و نیز در ساختار تمرینات باشد.

/ 0 نظر / 4 بازدید