تمرینات با توپ

یک بازی کوچک با محدودیت های مشخص(امتیازبندی_اهداف_توپ_بازیکنان_قوانین و فضای بازی)

مزایای تمرینات با توپ

1_بهبود انگیزه

2_تمرینات پیشرفته حرکتی

3_پیشرفت آگاهی تکنیکی

4_پیشرفت در مهارت های تکنیکی

5_بهینه شدن زمان تمرینات و بار فیزیکی

6_کاهش آسیبها

معایب تمرینات با توپ

1_کنترل شدت کار مشکل است

2_غالبأ سازماندهی بهینه ساختار تمرینی کار مشکلی است

3_ریسک افزده آسیب های برخوردی

4_درجه مشخصی از توانایی تکنیکی مورد نیاز است

/ 0 نظر / 6 بازدید