تمرین سرعت با توپ

هدف تمرین:سرعت عکس العمل،شوت

تعداد بازیکن:14نفر

امکانات:توپ،کنز،مانع

اندازه زمین:40متر

 

مطابق شکل با سوت مربی بازیکنان ازروی مانع پریده و کنز را دور می زنند و از بازیکنانی که کنار دروازه قرار گرفته اند توپ را دریافت و به سمت دروازه شوت می کنند.                              

هر بازیکن 5الی7بار انجام دهد.

شدت تمرین 100%می باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید