تمرین کنترل،پاس

 

هدف تمرین:کنترل،پاس

تعداد بازیکن:14 بازیکن

امکانات:توپ

اندازه زمین:20*40

مطابق شکل،هر 2نفر 1توپ در اختیار دارند و روبروی هم قرار می گیرند و تمرین کنترل و پاس را انجام می دهند.

•با پای راست کنترل کرده وبا پای راست پاس می دهیم.

•با پای چپ کنترل کرده و با پای چپ پاس می دهیم.

•با پای راست کنترل کرده وبا پای چپ پاس می دهیم.

•با پای چپ کنترل کرده وبا پای راست پاس می دهیم.

•بازیکنان بعداز چند دقیقه در 3متری هم قرار می گیرند وتمرین پاس را انجام می دهند.

/ 0 نظر / 4 بازدید