تمرین سرعت با توپ

هدف تمرین:سرعت حمل توپ،گل زدن

تعداد بازیکن:14نفر

امکانات:توپ،کنز(مخروط)،مانع

اندازه زمین:40متر

با سوت مربی بازیکنان توپ را از زیر مانع عبور داده و خود از روی مانع می پرند و 5متر را حمل توپ می کنند و کنز (مخروط)را دور زده وبه سمت دروازه شوت می کنند.

هر بازیکن 5الی7 بار انجام دهد.

شدت تمرین 100%می باشد.

/ 0 نظر / 6 بازدید